ปีที่

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

แหล่งทุน

2557

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ใน 3 มิติ โดยใช้สื่อประสมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายศิรเศรษฐ์ ชูเดชศิริไพศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2557

สภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง

นางสาวปารุษยา เกียรติคีรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2557

ภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายอนุรัตน์ แพนสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2557

การศึกษาพฤติกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นางสาวทรงศรี ชำนาญกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2557

การพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์เรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสำหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.สุดารัตน์ หวลมุกดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2557

ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์และทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษาครู

นายจิรศักดิ์ แซ่โค้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2557

รูปแบบการโค้ช (Coaching) ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2557

ความคิดเห็นของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อวิชาการและงานอาชีพ

ดร.กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2557

ประสิทธิภาพของไพอิโซอิเล็กทริกพอลิเมอร์ต่อการแปลงพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานไฟฟ้า

ดร.ปริศนา รักบำรุง (60%)

สิบเอกชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล (40%)

งบประมาณแผ่นดิน

2557

การสร้างชุดการสอน: การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและ การเคลื่อนที่จากสื่อการเล่นพื้นบ้าน ที่ออกแบบตามแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผศ.อุไรวรรณ มีเพียร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกอ.)

2557

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.วัฒนา รัตนพรหม (40%)

ดร.ปริศนา รักบำรุง (10%)

นางสาวภวิกา ภักษา (10%)

ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ (10%)

ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ (10%)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2557

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กรของบริษัท ผลิตไฟฟ้า
ขนอม จำกัด

ดร.วรรณะ บรรจง

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด