ปีที่

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

แหล่งทุน

2558

การพัฒนาการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิค Jigsaw) เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาสำหรับครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นางพุทธชาด วูโอริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2558

การพัฒนาการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บด้วยการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อความสามารถในการทำงานเป็นทีม สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นางสาวดวงธิดา รักษาแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2558

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างความรู้สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตตามแนวคอนสตัคติวิสต์และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้บนฐานการวิจัย (RBL)

ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2558

การพัฒนาอัตมโนทัศน์ด้านสังคมด้วยจิตตปัญญาศึกษาของนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21

นางสาวภวิกา ภักษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2558

การศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2558

การศึกษาและพัฒนาการใช้แหล่งการเรียนรู้ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2558

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทอาจารย์นิเทศ
ครูพี่เลี้ยง กับสมรรถนะครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2558

มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา

นางสาวสุทธารัตน์ บุญเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2558

การจัดการข้อมูลการวัดผลและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีและชุมพร

นางสาวทรงศรี ชำนาญกิจ (30%)

ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง (10%)

ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว (10%)

ดร.ธัญญา กาศรุณ (10%)

ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ (10%)

นางสาวนิรมล จันทร์สุวรรณ (10%)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกอ.)

2558

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา 3 ปี 1 พ.ค. 57 30 เม.ย. 60

ดร.วัฒนา รัตนพรหม (40%)

ดร.ปริศนา รักบำรุง (10%)

นางสาวภวิกา ภักษา (10%)

ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ (10%)

ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ (10%)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2558

ปัจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณ์ทางจริยธรรม เจตคติและพฤติกรรมตามบทบาทของครูนักวิจัย

ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกอ.)

2558

การศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ ICT สำหรับครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

นางสาวอัญชลี มั่นคง (80%)

งบประมาณแผ่นดิน

2558

ชุดเก็บเกี่ยวพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าจากการหมุนในแนวรัศมีของเครื่องรีดยางด้วยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริก

ดร.ปริศนา รักบำรุง

งบประมาณแผ่นดิน