ที่ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย
     
1 การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำไปใช้ประโยชน์จากขยะในเขตพื้นที่ อบต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ ดร.วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร 
2 การสร้างความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์ 
3 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมในเขต อบต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ ดร.วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร 
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนในระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลตำบล คลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา นางสาวเสาวภาคย์ สว่างจันทร์ 
5 ปฎิบัติการทางสังคมและการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ของชาวไทยทรงดำ
สุราษฎร์ธานี
นายกฤษณะ ทองแก้ว 
6 การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบแวดวงวรรณกรรมร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ นางสาวสุรีรัตน์  อักษรกาญจน์
7 การพัฒนาทักษะและกระบวนการแก้ปัญหาและการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีคิดแบบเปิด (Open Approach)  ดร.สมศิริ  พยัคฆรักษ์
8 การพัฒนาแบบจำลองความคิดเรื่องดาราศาสตร์พื้นฐานด้วยการจัดการความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับการทำนาย-สังเกต-อธิบาย และความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ นายณัฐพล  หนูจีนจิตร
9 การศึกษาตัวแบบพุทธจิตวิทยาบูรณาการในการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.สมเจตน์  ผิวทองงาม
10 การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ นางสาวนุชนารถ  นาคฉายา
11 การส่งเสริมสมรรถนะการสอนคณิตศาสตร์ของครูด้วยการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีคิดแบบเปิด (Open Approach) ดร.ธัญญา  กาศรุณ
12 การสอดแทรกกลยุทธ์การอ่านผ่านสื่อสภาพจริงในบริบทการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ดร.สุพรรณริกา  วัฒน์บุณย์
13 การอนุรักษ์สายน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ำในพื้นที่อ่าวบ้านดอน ดร.ปารณีย์  ศรีสวัสดิ์
14 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิจัย  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เรียนรายวิชากิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย  ในปีการศึกษา 2560 นางสาวเสาวภาคย์  สว่างจันทร์
15 ผลของการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยบทเรียนออนไลน์วิชาการแปลเบื้องต้นของนักศึกษาครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ ดร.กนกกาญจน์  กิตติชาติเชาวลิต
16 ผลของหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : การศึกษานักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดร.ปารุษยา  เกียรติคีรี
17 รูปแบบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสายสังคมศึกษา ดร.วชิรศักดิ์  มัชฌิมาภิโร
18 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.วัฒนา รัตนพรหม
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
ดร.กฤษณะ ทองแก้ว
19 ศึกษารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของวัดในจังหวัดสุราษฎร์  ดร.ทวัช บุญแสง
20 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวบนฐานชุมชนอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.กฤษณะ  ทองแก้ว
21 การพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์