ลำดับ   ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ ประเภท
         
1 ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.สถาพร สังขาวสุทธิรักษ์
ดร.สมคิด นาคขวัญ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมระดับชาติ
2 ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษผ่านสภาพจริงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดร.พิมพลักษ์ โมรา ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมระดับชาติ
3 การใช้บทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องย้อนกลับ (Retelling) เพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดร.กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมระดับชาติ
4 การประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ดร.วัฒนา รัตนพรหม
ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมระดับชาติ
5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับการบริหารสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.โสภณ เพชรพวง
รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมระดับชาติ
6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับความสำเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข
ดร.โสภณ เพชรพวง
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมระดับชาติ
7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข
ดร.โสภณ เพชรพวง
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมระดับชาติ
8 Determining Learning Activities on Social Networks According to the Concept of Flipped Classroom by Using ICT for Education ดร.กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต
ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว
ISER-92nd International Conference on Education and Social Science (ICESS-2016) 11-12 November 2016 ประชุมระดับนานาชาติ
9 Language Learning Strategies Used By Students at Different Proficiency Levels นางสาวรสิดา ไสยรินทร์ International Conference on Education "Innovation and Education : Meeting Point for Development" วันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ประเทศฟิลิปปินส์ ประชุมระดับนานาชาติ
10 Praring KOR to HOR in thai Language  ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา International Conference on E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 19-20 ธันวาคม 2559 ประชุมระดับนานาชาติ
11 Understanding Self and Others through Contemplative Approach  นางสาวนิรมล จันทร์สุวรรณ The 5th International Conference Education, Psychology and Society ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 19-21 มกราคม 2560 ประชุมระดับนานาชาติ