คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในกิจกรรม «ปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (ปฐมนิเทศ)» ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
  23-06-2560   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในกิจกรรม «ปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (ปฐมนิเทศ)» ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นำคณะบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายทางศึกษา 20-22 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
  21-06-2560   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นำคณะบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายทางศึกษา 20-22 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
 
คณะครุศาสตร์จัดคณะครุศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้ตามกรอบ TQF สู่การประกันคุณภาพทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม อลงกต รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช
  15-06-2560   คณะครุศาสตร์จัดคณะครุศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้ตามกรอบ TQF สู่การประกันคุณภาพทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม อลงกต รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
หลักสูตรสังคมศึกษาจัดโครงการ พัฒนาครูพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูพี่เลี้ยง วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560
  13-06-2560   หลักสูตรสังคมศึกษาจัดโครงการ พัฒนาครูพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูพี่เลี้ยง วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560
 
คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาการสอนและวิจัยตามกลุ่มสาระการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อฐานเพื่อมาตรฐานสากล วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8
  13-06-2560   คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาการสอนและวิจัยตามกลุ่มสาระการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อฐานเพื่อมาตรฐานสากล วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8
 
เรียนคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาทุกท่านเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพทางการศึกษา ณ โรงแรม อลงกต รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560
  07-06-2560   เรียนคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาทุกท่านเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพทางการศึกษา ณ โรงแรม อลงกต รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560
 
คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทุกท่านที่สามารถสอบผ่านครูผู้ช่วยและครูคืนถิ่น ในทุกสาขาวิชา
  06-06-2560   คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทุกท่านที่สามารถสอบผ่านครูผู้ช่วยและครูคืนถิ่น ในทุกสาขาวิชา
 
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการ “ตลาดนัดความรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านศาสตร์ภาษาไทย ” วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  06-06-2560   หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการ “ตลาดนัดความรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านศาสตร์ภาษาไทย ” วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
 คณะครุศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณทิตและการวิจัย ณ โรงแรมบียอน รีสอร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่ ระว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560
  01-06-2560   คณะครุศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณทิตและการวิจัย ณ โรงแรมบียอน รีสอร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่ ระว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560
 
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560  ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  26-05-2560   หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี