คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาครูภาคใต้ตอนบน

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาครูภาคใต้ตอนบน เพื่อวางแผนและพัฒนาครูผู้รับทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.