คณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

DSC_6436

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำทีมคณาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู และตัวแทนอาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านการพัฒนาหลักสูตร โครงสร้างและการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู กระบวนการบริหารจัดการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา และคลินิควิจัย

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.