คณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2561 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำทีมคณาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู และตัวแทนอาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลยา ซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบในการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ระดับชั้นนำของประเทศ

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.