คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

EDU_8-03-62_56

คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการศึกษาดูงานและพูดคุยในด้านความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและการบริการวิชาการร่วมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกัน  ทางด้านการพัฒนาชุมชุนและท้องถิ่น ด้านสังคมและด้านอื่นๆ
     

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.