ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัล การประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หัวข้อ “ปรองดอง สมานฉันท์” ภาคใต้

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัล การประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  หัวข้อ “ปรองดอง  สมานฉันท์”  ภาคใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วันที่  15  สิงหาคม 2557 ณ  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

{AG}15-08-57{/AG}