งานวิจัยปี 2560

 

ชื่อ-สกุล ปี ชื่องานวิจัย
ดร.กฤษณะ  ทองแก้ว 2560 ปฏิบัติการทางสังคมและการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ของชายไทยทรงดำ สุราษฎร์ธานี
ดร.ธัญญา  กาศรุณ 2560 การส่งเสริมสมรรถนะการสอนคณิตศาสตร์ของครูด้วยการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีคิดแบบเปิด (Open Approach)
ดร.สมศิริ  พยัคฆรักษ์ 2560 การพัฒนาทักษะและกระบวนการแก้ปัญหาและการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีคิดแบบเปิด
ดร.ปารณีย์  ศรีสวัสดิ์ 2560 การอนุรักษ์สายน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ำในพื้นที่อ่าวบ้านดอน
ดร.ปารุษยา  เกียรติคีรี 2560 ผลของหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : การศึกษานักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ดร.กนกกาญจน์  กิตติชาติเชาวลิต 2560 ผลของการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยบทเรียนออนไลน์วิชาการแปลเบื้องต้นของนักศึกษาครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ
นายณัฐพล  หนูจีนจิตร 2560 การพัฒนาแบบจำลองความคิดเรื่องดาราศาสตร์พื้นฐานด้วยการจัดการความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับการทำนาย-สังเกต-อธิบาย และความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
นางสาวนุชนารถ  นาคฉายา 2560 การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์
นางสาวเสาวภาคย์  สว่างจันทร์ 2560 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เรียนรายวิชากิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา 2560
นายวชิรศักดิ์  มัชฌิมาภิโร 2560 รูปแบบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสายสังคมศึกษา
นางสาวสุรีรัตน์  อักษรกาญจน์ 2560 การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบแวดวงวรรณกรรมร่วมกับ การใช้คำถามระดับสูงของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ดร.สุพรรณริกา  วัฒน์บุณย์ 2560 การสอดแทรกกลยุทธ์การอ่านผ่านสื่อสภาพจริงในบริบทการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ดร.สมเจตน์  ผิวทองงาม 2560 การศึกษาตัวแบบพุทธจิตวิทยาบูรณาการในการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.