ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เชิงหรรษาด้วยสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์” วันที่ 1 ก.ย.57 อาคาร 80 พรรษา

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เชิงหรรษาด้วยสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์”

วันที่ 1 กันยายน พ..2557 ณ ห้อง GA104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น  

รุ่นที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 .

รุ่นที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 .

 

ประชาสัมพันธ์โดย : อาจารย์ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์

Blog Attachment