โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

               โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทางสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการมาเป็นจำนวน 2 รุ่นแล้ว    (รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน/รุ่นที่ 2 จำนวน 22 คน) โดยนักศึกษาผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนทุนแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าครองชีพ และค่าตำรา และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น ในการศึกษาระดับปริญญาตรีจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด เพื่อกลับไปบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นภูมิลำเนาของผู้รับทุน ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน รวมถึงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา

  • เป้าประสงค์ของโครงการ

                  การดำเนินงานโครงการนี้มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนยากจนที่มีศักยภาพ และมี     จิตวิญญาณความเป็นครู ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะครุศาสตร์ /คณะศึกษาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพภายในระยะเวลา ๔ ปี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ แล้วได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลระดับตำบลประมาณ ๓๐๐ แห่ง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาของท้องถิ่น เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และช่วยให้มีจำนวนครูเพียงพอต่อความต้องการลดปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียนหรือมีการโยกย้ายบ่อย รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้สถาบันผลิตและพัฒนาครูออกแบบ ระบบการจัดการเรียนรู้ใหม่ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของครูในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้สามารถผลิตและพัฒนาครู ได้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่และความต้องการโดยรวมของประเทศ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์นี้จะสามารถนำไปสู่การยกระดับคุณภาพและระบบการศึกษาของประเทศได้

  • วัตถุประสงค์ของโครงการ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ดำเนินโครงการเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ที่มีคุณลักษณะตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และบรรจุครูในพื้นที่ได้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

2. เพื่อบูรณาการให้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาครูกับหน่วยงานที่ใช้ครู ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู และการฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียนและชุมชนตั้งแต่ต้นทางไปพร้อมกัน

3. เพื่อปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างที่จำเป็นให้ตรงกับลักษณะงาน มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

  • การสนับสนุนทุน ดังรายการต่อไปนี้

1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี (ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด) โดยผู้ให้ทุนจ่ายให้กับสถาบันการศึกษาที่ผู้รับทุนศึกษาอยู่โดยตรง

2. เงินค่าที่พัก ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/เดือน (ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด) โดยผู้ให้ทุนจ่ายให้กับสถาบันการศึกษาที่ผู้รับทุนศึกษาโดยตรง

3. เงินค่าครองชีพ จำนวนเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท

4. เงินค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น จำนวนเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

ผู้รับทุนต้องเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพของตนเอง และต้องรายงานผลการฝึกและพัฒนาตนเอง ตามเงื่อนไขของโครงการให้กับสถาบันการศึกษาและผู้ให้ทุนอย่างต่อเนื่องตามกำหนดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

→ Link page ครูรักษ์ถิ่น มรภ.สุราษฎร์ธานี : https://bit.ly/3BhEuwl

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

eskort mersin -
escort eskisehir
- Sağlık Personeli haber - seo
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet