นางดุษฎี  พัฒนวิริยะพิศาล

นางดุษฎี พัฒนวิริยะพิศาล

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

ชื่อ-สกุล: นางดุษฎี พัฒนวิริยะพิศาล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา: บธ.ม. สาขาวิทยาการจัดการ (แขนงวิชาบริหารธุรกิจ)
สถาบัน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์: 077-91333 ต่อ *1091 หรือ 077-913360
Email: dussadee.pha@sru.ac.th,djkmouy@hotmail.com

นางสาวดุสิตา  จำเนียร

นางสาวดุสิตา จำเนียร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ-สกุล: นางดุสิตา จำเนียร
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
การศึกษา: ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
สถาบัน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์: 077-913333 ต่อ *1022
Email: dusita.cha@sru.ac.th 

นางสาวอรอุมา  พรหมศรีแก้ว

นางสาวอรอุมา พรหมศรีแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ-สกุล: นางสาวอรอุมา พรหมศรีแก้ว
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา: ค.บ. การวัดผลการศึกษา
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 077-91333 ต่อ *1027
Email: onuma.pho@sru.ac.th,annclub_2327@hotmail.com

นางสาวทุติยา  ศรีสุขดี

นางสาวทุติยา ศรีสุขดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ-สกุล: นางสาวทุติยา ศรีสุขดี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา: บธ.บ. การเงิน
สถาบัน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
โทรศัพท์: 077913333 ต่อ *1025
Email: thutiya.sri@sru.ac.th,thutiya_133@hotmail.com

นางสาวกนกวรรณ  พรหมคุ้ม

นางสาวกนกวรรณ พรหมคุ้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ พรหมคุ้ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
วุฒิการศึกษา: รป.ม. การบริหารการเงินการคลัง
สถาบัน: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทรศัพท์: 077-913333 ต่อ *1024
E-mail:kanokwan.pro@sru.ac.th

นางสาวธีรารัตน์  คงประเสริฐ

นางสาวธีรารัตน์  คงประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ-สกุล: นางสาวธีรารัตน์  คงประเสริฐ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา: วท.บ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
สถาบัน: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์: 077-913333 ต่อ *1021
E-mail : teerarat.kon@sru.ac.th

นางสาวจงจินต์  แย้มศรี

นางสาวจงจินต์ แย้มศรี

นักวิชาการศึกษา

ชื่อ-สกุล : นางสาวจงจินต์  แย้มศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การจัดการท่องเที่ยว
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
โทรศัพท์ : 077-913333 ต่อ *1001
E-mail : jongjin.yam@gmail.com

นางสาวพรพนา  จันทร์สิทธิ์

นางสาวพรพนา จันทร์สิทธิ์

นักวิชาการศึกษา

ชื่อ-สกุล: นางสาวพรพนา จันทร์สิทธิ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
การศึกษา: ค.อ.ม. เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์: 077-913333 ต่อ *1028
Email: pornpana.cha@sru.ac.th,nannan_pj@hotmail.com

นางสาวสิริมา  เมืองระรื่น

นางสาวสิริมา  เมืองระรื่น

นักวิชาการศึกษา

ชื่อ-สกุล: นางสาวสิริมา  เมืองระรื่น
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
การศึกษา: บธ.บ บริหารธุรกิจ(โลจิสติก)
สถาบัน: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์: 077-91333 ต่อ *1026
Email: zongsrm@gmail.com

นางสาววิชุดา  วิชัยดิษฐ์

นางสาววิชุดา วิชัยดิษฐ์

นักวิชาการศึกษา

ชื่อ-สกุล: นางสาววิชุดา วิชัยดิษฐ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
การศึกษา: ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 077-913333 ต่อ *1010
Email:wichuda.wic@sru.ac.th, wichu_peak@hotmail.com

นายคณากร  จินดาวัฒน์

นายคณากร จินดาวัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล: นายคณากร จินดาวัฒน์
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา: วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 077-913333 ต่อ *1059
Email:kanakorn.jin@sru.ac.th,kanakorn.jin@gmail.com
somkit_to@hotmail.com

นายฐากูร   ถาวรานุรักษ์

นายฐากูร ถาวรานุรักษ์

นักวิชาการศึกษา

ชื่อ-สกุล: นายฐากูร ถาวรานุรักษ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
การศึกษา: ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 077-913333 ต่อ *1089 หรือ 077-913315 
Email: thagoon.tha@sru.ac.th

นายประสิทธิ์  รัศมีพงศ์

นายประสิทธิ์  รัศมีพงศ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ชื่อ-สกุล: นายประสิทธิ์  รัศมีพงศ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
การศึกษา: ค.อ.บ.  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์: 077-913333 ต่อ *1011
E-mail : prasit.ras@sru.ac.th

นางสาววัลย์วิภา  บุญประเสริฐ

นางสาววัลย์วิภา  บุญประเสริฐ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ชื่อ-สกุล: วัลย์วิภา  บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
การศึกษา: ศศ.บ  ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 077-913333 ต่อ *1094

eskort mersin -
escort eskisehir
- Sağlık Personeli haber - seo
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet