ข้อมูลพื้นฐานของคณะ

 

1.1  ชื่อหน่วยงาน  ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาและการเปิดสอนหลักสูตร

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตั้งอยู่เลขที่  272  หมู่  9  ตำบลขุนทะเล  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งเป็นคณะที่เก่าแก่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยการก่อตั้งมาพร้อมกับวิทยาลัยครู สุราษฎร์ธานี  ในปี  พ.ศ. 2519 – 2537 ต่อมาเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ในปี  พ.ศ. 2538 – 2547  และปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2547  คณะครุศาสตร์ จึงเป็นคณะหนึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์  โดยมีพัฒนาการตามลำดับ  ดังนี้

พ.ศ. 2516 เริ่มตั้งวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี  ตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 3  (2515 – 2519)
พ.ศ. 2519 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
พ.ศ. 2521 เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง)
พ.ศ. 2522 เปิดรับนักศึกษาเช่นเดียวกับปี 2521 และเปิดโครงการอบรมครูและบุคลากรทาง การศึกษาประจำการ  (อคป.)  ในวันเสาร์ – อาทิตย์  นักศึกษา  อคป. รุ่นนี้ได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเป็นรุ่นแรก
พ.ศ. 2523 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง  และงดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  ส่วนการเปิดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการในวันเสาร์ – อาทิตย์  ยังคงดำเนินการเช่นเดิม    เปิด  รับนักศึกษาเข้าเรียนระดับปริญญาตรีมากขึ้นตามลำดับ
พ.ศ. 2524 – 2525 เปิดศูนย์อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ  ที่วิทยาลัยพลศึกษา   จังหวัดชุมพร  ในปี  พ.ศ. 2525  และปีนี้เองยังเปิดสอนวิชาเอกพลศึกษาภาคปกติ   ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกับวิทยาลัยพลศึกษา  จังหวัดชุมพร
พ.ศ. 2526 – 2527 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ  (ป.ทอ.)   ภาคสมทบ

เข้าศึกษาต่ออีกพวกหนึ่ง  และในปี  พ.ศ. 2527  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนี้เข้า ศึกษาในภาคปกติ

พ.ศ. 2528

 

 

 

กำหนดให้วิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาอื่นได้  จึงเปิดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีนอกเหนือจากสาขาครุศาสตร์  ในขณะเดียวกัน      ก็งดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพในปีนี้สภาการฝึกหัดครู   ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู  จึงส่งผลให้กลุ่มวิทยาลัยครูพัฒนา

 

พ.ศ. 2528 (ต่อ) เป็นสหวิทยาลัย ในภาคใต้  จึงมีสหวิทยาลัยทักษิณขึ้นประกอบด้วยวิทยาลัยครูทั้งหมดที่มีในภาคใต้  5  แห่ง  มีสำนักงานของสหวิทยาลัยในภาคใต้  อนึ่ง  ในปีเดียวกันนี้  ได้เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีเป็นรุ่นแรกอีกด้วย
พ.ศ. 2529 วิทยาลัยยังคงเปิดรับนักศึกษาและนักเรียนเหมือนปี 2528 แต่การดำเนินงานโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการเปลี่ยนรูปแบบเป็นการดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) โดยเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและเอกชนในอาชีพต่าง ๆ นอกเหนือจากอาชีพครูเข้าศึกษาตามความต้องการ
พ.ศ. 2530 – 2532 วิทยาลัยยังคงรับนักศึกษาและนักเรียนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาในส่วนของการจัดการ ศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการได้เปิดศูนย์อบรมขึ้นที่โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา

จังหวัดชุมพรอีกแห่งหนึ่ง

พ.ศ. 2533 การรับนักศึกษาและนักเรียนของวิทยาลัยยังคงดำเนินการเหมือนกับปีก่อน ๆ  ในปีนี้     มีโครงการร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประเทศแคนนาดา   กับวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี  เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชาวิทยาการจัดการมีระยะเวลา    3  ปี อนึ่ง  ในปีนี้วิทยาลัยได้เปิดวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ภาคปกติ  โดยร่วมมือกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพรอีกด้วย
พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี  ยังคงเปิดรับนักศึกษาและนักเรียนเข้าเรียนเช่นเดียวกับ         ปีก่อน ๆ  ส่วนการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการนั้น  มี  ศูนย์ อบรมที่โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา  จังหวัดชุมพร  และได้เปลี่ยนไปดำเนินการ ที่โรงเรียนศรียาภัย  ซึ่งในปีนี้วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่น  (ไจก้า)  จัดโครงการทดลองจัดตั้งศูนย์ศึกษาประจำภูมิภาคขึ้นที่วิทยาลัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ของสหวิทยาลัยทักษิณด้านเคมีและคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2535 การรับนักศึกษาและนักเรียนยังคงเปิดรับเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาและ  ในวันที่  14  กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า  “สถาบันราชภัฏ”
พ.ศ. 2538 มีประกาศใช้ประราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538   และสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ได้ดำเนินการภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  โดยสถาบันยังคงเปิดรับนักศึกษาและนักเรียนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

พ.ศ. 2539 – 2541 สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้เปิดรับนักศึกษาตามปกติและเนื่องจากสถาบันมีนโยบายที่จะขยายฐานการศึกษาจากระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาโท  ประกอบ กับแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเปลี่ยนไป สถาบันจึงงดรับนักเรียนสาธิตใน      ปีการศึกษา 2540
พ.ศ. 2542 สถาบันได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรก  โดยเปิดสอนครุศาสตร์มหาบัณฑิตในสาขาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. 2543 สถาบันได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามปกติ โดยขยายสาขาและปริมาณ   การรับมากขึ้นทั้งภาคปกติและภาคสมทบ และได้ปรับปรุงโครงการ  กศ.บป.   เป็นโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น  (กศ.บท.)  เพื่อเปิดรับบุคคลทั่วไป  โดยไม่จำกัดอาชีพและได้ขยายเปิดศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบัน  จากที่มี 1 แห่ง    คือ  ศูนย์ชุมพร  ไปยังจังหวัดระนองอีก 1 แห่ง
พ.ศ. 2545 – 2546 สถาบันได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากขึ้น  และขยายการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น  กศ.บท.  พ.ศ. 2546  สถาบันได้มีการพัฒนาเพื่อเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์  ทั้งในส่วนของการขยายฐานการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกหลายสาขา  ทั้งระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาค  กศ.บท.
พ.ศ. 2547 เปิดรับนักศึกษาตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี  (หลักสูตร    5 ปี)  ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคณะในด้านหลักสูตรและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
พ.ศ. 2548 – 2552 เปิดรับนักศึกษาตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี  (หลักสูตร    5 ปี)  อย่างต่อเนื่องและทำคำรับรองปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ  2548

ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคณะในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

พ.ศ. 2549 สถาบันฯ  ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2549  คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการภารกิจโดยเฉพาะการผลิต บัณฑิตครูระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต –

วิชาชีพครู

พ.ศ. 2553 คณะครุศาสตร์เปิดสถาบันพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์  ในวันที่ 27 เมษายน 2553  เพื่อบริการวิชาการให้แก่สังคมอย่างเต็มรูปแบบ
พ.ศ. 2553 – 2554

 

พัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาภาวะผู้นำการจัดการศึกษาและเปิดรับนักศึกษา

รุ่นแรก  ภาคเรียนที่ 1/2553

ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  จำนวน  7 หลักสูตร  ได้แก่
1.  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

2.  หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

3.  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4.  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

5.  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

6.  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม

7.  หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

พ.ศ. 2555 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา รุ่นที่ 3

ภาคเรียนที่ 1/2555

พ.ศ. 2555 (ต่อ)

 

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา รุ่นที่ 3

ภาคเรียนที่ 1/2555

ปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษาเข้าเรียนภาคปกติโดยใช้ระบบโควต้า  Road  show   และการสอบทั่วไป  โดยการกำหนดเกรดเฉลี่ย  คะแนนวัดแววครู  สอบข้อเขียน   และสอบสัมภาษณ์  นอกจากนั้น  ยังมีการวางแผนการรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้มีความเป็นเลิศตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มีประสบการณ์วิชาชีพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
25  มีนาคม  2555  จัดตั้งหน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้ง

ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

หลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา  ผ่านความเห็นชอบจากคุรุสภา  และ  สกอ.
พ.ศ. 2556 เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556  เป็นปีแรกในภาคเรียนที่  1/2556  จำนวน  7 หลักสูตร  และเปิดหลักสูตรใหม่  จำนวน  1  หลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  สาขาวิชาชีพครู  พ.ศ. 2556

เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  เป็นปีแรกในภาคเรียนที่ 1/2556

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน เปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ได้แก่  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  (ป.บัณฑิต)
เปิดสอนระดับปริญญาตรี  จำนวน  8  หลักสูตรสาขาวิชา  ได้แก่
1.  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

2.  หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

3.  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4.  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

5.  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

6.  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา

7.  หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

8.  หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เปิดสอนระดับปริญญาโท  จำนวน  3  หลักสูตร  ได้แก่
1.  การบริหารการศึกษา

2.  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ

3.  หลักสูตรและการสอน

 

eskort mersin -
escort eskisehir
- Sağlık Personeli haber - seo
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet