หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Education  Program in Early Childhood Education
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชื่อย่อ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
อังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อย่อ B.Ed. (Early Childhood Education)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบต่อวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางด้านการศึกษา ปฐมวัยในสภาพสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในการนำทฤษฎี ผลการวิจัย มาประยุกต์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

4. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีภาวะการเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย

5. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวของศาสตร์และ ศิลป์ทางการศึกษาปฐมวัยและอื่นๆ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

6. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัย และการพัฒนาตนเอง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Thai
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ ค.บ. (ภาษาไทย)
อังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Education (Thai)
ชื่อย่อ B.Ed. (Thai)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ

2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ในศาสตร์ภาษาไทย มีทักษะในการใช้ภาษาไทย และเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

3. เพื่อสร้างบัณฑิตให้สามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ในศาสตร์ภาษาไทยได้อย่างสร้างสรรค์

4. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชนและสังคม

5. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และวิจารณญาณ สามารถใช้เทคโนโลยีทันสมัยแสวงหาความรู้ ถ่ายทอดและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Art Education
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
ชื่อย่อ ค.บ. (ศิลปศึกษา)
อังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Education (Art Education)
ชื่อย่อ B.Ed. (Art Education)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญเกี่ยวกับทักษะทางศิลปศึกษา

2. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3. มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูศิลปศึกษา และการพัฒนาตนเอง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Mathematics
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ชื่อย่อ ค.บ. (คณิตศาสตร์)
อังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Education (Mathematics)
ชื่อย่อ B.Ed. (Mathematics)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความเป็นครูที่สามารถวางแผนการปฏิบัติงานสอน และการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

2. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในกระบวนการแก้ปัญหา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต

ต่อไป

4. มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ มีจิตวิญญาณ

และจรรยาบรรณของความเป็นครู

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in General Science
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อย่อ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
อังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Education (General Science)
ชื่อย่อ B.Ed. (General Science)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ศาสตร์การสอน หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สามารถวางแผนการสอนและปฏิบัติการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้เป็นอย่างดี

2. เป็นผู้มีทักษะกระบวนกรวิทยาศาสตร์ ทักษะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สามารถสร้าง

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะ

3. เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของครู มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู มีความศรัทธาต่อ

วิชาชีพครูและมีจิตสาธารณะต่อการบริการทางสังคม

4. เป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้และพัฒนา

รูปแบบการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Social Studies
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ชื่อย่อ ค.บ. (สังคมศึกษา)
อังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Education (Social Studies)
ชื่อย่อ B.Ed. (Social Studies)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ในเนื้อหาสาระ ทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2. มีความรู้ในวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู

3. มีทักษะการแสวงหาความรู้ การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชากา

4. มีทักษะการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นทางสังคมได้อย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานของความรู้ เหตุผล

คุณธรรม

5. มีความสนใจและตระหนักต่อปรากฎการณ์ทางสังคม และเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

6. มีความภาคภูมิใจในการเป็นครูสังคมศึกษาและพร้อมที่จะเป็นครูสังคมศึกษาที่ดี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in English
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Education (English)
ชื่อย่อ B.Ed. (English)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Computer
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ ค.บ. (คอมพิวเตอร์)
อังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Education (Computer)
ชื่อย่อ B.Ed. (Computer)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบต่อวิชาการ สังคม

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

2. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมในสภาพสังคมที่มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. มีความรอบรู้ในการนำทฤษฎี ผลการวิจัย มาประยุกต์ในศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์

4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีภาวะการเป็นผู้นำทางวิชาการด้านคอพิวเตอร์

5. มีความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวของศาสตร์และศิลป์ทางคอมพิวเตอร์และอื่นๆ มีความมุ่งมั่นใน

การพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

6. มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา

วิชาชีพคอมพิวเตอร์และการพัฒนาตนเอง

 

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet