รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะ :คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตรและรหัสหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program

2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : ค.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education
ชื่อย่อ : B.Ed.
2.2 ชื่อสาขาวิชา(FIELD OF STUDY) ที่ระบุใน Transcript
ระบุวิชาเอก (Major)

3. วิชาเอก
ลักษณะของหลักสูตร แบบเอกเดี่ยว เปิดสอน 10 วิชาเอก ดังนี้
3.1 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย(Early Childhood Education)
3.2 วิชาเอกคณิตศาสตร์ (Mathematics)
3.3 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)
3.4 วิชาเอกเคมี (Chemistry)
3.5 วิชาเอกฟิสิกส์(Physics)
3.6 วิชาเอกภาษาไทย (Thai)
3.7 วิชาเอกภาษาอังกฤษ(English)
3.8 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science)
3.9 วิชาเอกศิลปศึกษา(Art Education)
3.10 วิชาเอกสังคมศึกษา (Social Studies)

4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบของหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ปรับปรุงจาก
               (1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ได้รับการรับทราบเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
                 (2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ได้รับการรับทราบเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559
                (3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้รับการรับทราบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561
               (4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้รับการรับทราบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
                (5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้รับการรับทราบเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
                (6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ได้รับการรรับทราบเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
                (7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้รับการรับทราบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
                (8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้รับการรับทราบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
และมีวิชาเอกที่พัฒนาใหม่ ได้แก่
                (1) วิชาเอกเคมี
                (2) วิชาเอกฟิสิกส์
กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรโดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
ได้รับความเห็นชอบหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
                5. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2564

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
               6.1 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ประกอบอาชีพ ครูผู้สอนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย นักพัฒนาชุมชนด้านการพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัย และประกอบอาชีพอิสระทางด้านการศึกษาปฐมวัย
              6.2 วิชาเอกวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบอาชีพ ครูผู้สอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนนักวิชาการทางด้านการศึกษา นักวิจัยทางด้านการศึกษา นักวิชาชีพทางการศึกษา
ทั้งในและนอกสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน บุคลากรในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
              6.3 วิชาเอกวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประกอบอาชีพ ครูผู้สอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ทางด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์
              6.4 วิชาเอกวิชาเคมี ประกอบอาชีพ ครูผู้สอนในสาขาวิชาเคมีทั้งภาครัฐและเอกชนนักวิจัย นักวิชาการด้านเคมีและประกอบอาชีพอิสระทางด้านเคมี
              6.5 วิชาเอกฟิสิกส์ ประกอบอาชีพ ครูผู้สอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชนนักวิชาการทางด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน บุคลากรในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
             6.6 วิชาเอกภาษาไทย ประกอบอาชีพ ครูผู้สอนในสาขาวิชาภาษาไทยทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิจัยทางด้านการศึกษาภาษาและการสอนภาษาไทย นักวิชาการทางด้านภาษาไทยและวิธีสอนภาษาไทย นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทาง
การศึกษาภาษา ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรฝึกอบรม ผู้จัดการเรียนรู้ประจำศูนย์สำหรับเด็กตามช่วงวัยต่าง ๆ อาชีพอื่น ๆ ในหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
             6.7 วิชาเอกภาษาอังกฤษ ประกอบอาชีพ ครูผู้สอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนการประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปลภาษา เลขานุการเป็นต้น
             6.8 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประกอบอาชีพ ครูผู้สอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนนักวิชาการทางด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน พนักงานในบริษัทผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา และประกอบอาชีพอิสระทางด้านวิทยาศาสตร์
           6.9 วิชาเอกศิลปศึกษา ประกอบอาชีพ ครูผู้สอนในสาขาวิชาศิลปศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการด้านศิลปะ ประกอบอาชีพอิสระทางด้านศิลปะและศิลปศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนและบุคลากรในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
           6.10 วิชาเอกสังคมศึกษา ประกอบอาชีพ ครูผู้สอนในสาขาวิชาสังคมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการด้านสังคมศึกษา และประกอบอาชีพอิสระทางด้านสังคมศึกษา

eskort mersin -
escort eskisehir
- Sağlık Personeli haber - seo
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet