นโยบายของคณะครุศาสตร์

นโยบาย/วิสัยทัศน์ที่คณบดีนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

การบริหารคณะครุศาสตร์ใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2564 – 2567) ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์นวัตกรรม การเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ บนฐานครุศึกษาสู่ท้องถิ่น” ผ่านยุทธศาสตร์ C for P (Strategies C for P) หรือ C4P เพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1. C-Creating  2. P1-Producing 3. P2-Providing 4. P3-Preserving 5. P4-Promoting มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  การสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของท้องถิ่น

C-Creating and developing a body of knowledge and innovation for local learning

หัวใจหลักของการบริหารและการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมกับภารกิจต่างๆ ทั้งการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษา การบริการวิชาการด้าน
ครุศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล การดำเนินงานต้องสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ตลอดจนมีการวิจัยในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (sand box) การพัฒนาการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบาย ของมหาวิทยาลัย และนโยบายของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  การผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

P1-Producing quality teacher education graduates and preparing in-service teachers and education personnel to serve the local area

การผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยตามความต้องการ ของท้องถิ่น บัณฑิตสามารถสร้างสรรค์การเรียนรู้ และการทำงานได้อย่างเข้มแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมของชุมชนผ่านโครงการวิศวกรการศึกษา ตลอดจนการเป็นครูนักเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในดิจิทัลในการการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน มีทักษะภาษาและทักษะดิจิทัล รู้เท่าทัน และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสร้างแหล่งฝึกวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3:  การบริการวิชาการด้านครุศึกษาสู่สังคม

P2-Providing academic services in teacher education to the community

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น (up skill, re skill, new skill, add skill) MOU ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สพม. สพป. กศจ. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขององค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดถึงการพัฒนา กำลังคนเพื่อการปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

P3-Preserving art, culture, and Thainess on the basis of teacher Professionalism

สร้างความตระหนักในความเป็นไทย วิถีชีวิตแบบไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การสร้างเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยบนฐานวิชาชีพครู อนุรักษ์ ธำรง รักษา สืบสาน ต่อยอดครูศิลปินภาคใต้ เน้นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่นำไปสู่การสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยแบบมีส่วนร่วมของคนในองค์และท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล   

  P4-Promoting effective and efficient management with good  governance

                 ส่งเสริมความรักความผูกพันและสามัคคีในองค์กร พัฒนา Digital EDU การทำงานผ่านระบบดิจิทัล สำหรับนักศึกษาและบุคลากร พัฒนาและส่งเสริมสมาคมศิษย์เก่า มีระบบ e-donation, สร้างสรรค์ สโมสร คณะครุศาสตร์แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน พัฒนาแอปพลิเคชั่น EDU on mobile สารสนเทศเพื่อหารบริหารจัดการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินงานตามแผน การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาคณะ และสอดคล้องกับการดำเนินการของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ

eskort mersin -
escort eskisehir
- Sağlık Personeli haber - seo
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet