นโยบายของคณะครุศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1      การพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของสังคมมุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพครู

นโยบาย

 1. มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่มีความทันสมัยและเป็นสากลโดย
  • พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานมาตรฐานวิชาชีพครูและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
  • พัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ทางวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน (Demand Pull) ทิศทางการพัฒนาประเทศและศักยภาพของคณะครุศาสตร์
 2. มุ่งพัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่ส่งเสริมให้ได้คนดี คนเก่ง  มีความตั้งใจที่จะเรียนครูอย่างแท้จริง  โดยปฏิรูปการรับนักศึกษาใหม่ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของวิชาชีพครู
 3. มุ่งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบสองภาษาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลโดยปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล
 4. มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เป็นต้นแบบทางการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและมีความเป็นสากลนำไปสู่การเป็นพลังสำคัญของแผ่นดิน โดย
  • ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ (Problembased Learning) ที่มีลักษณะเป็น Active Learning  ในรายวิชาต่าง ๆ  โดยใช้ระบบเสมือนจริงหรือบูรณาการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Work-base Learning)
  • พัฒนาการเรียนการสอนโดยมุ่งสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนให้บรรลุคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพครู
 5. มุ่งพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้นักศึกษา โดยพัฒนาระบบโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นต้นแบบในการสร้างทักษะความเป็นครูให้กับนักศึกษาผ่านการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
 6. มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานวิชาชีพ โดย
  • ปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานพัฒนานักศึกษาให้มีความคล่องตัว
   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเติมเต็มศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  • พัฒนาระบบการดูแล  ให้คำปรึกษา  แนะแนวนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนแบบ Active Learning  โดยปรับปรุงและพัฒนาให้มีสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้  แหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 8. มุ่งพัฒนาระบบประเมินผล ตรวจสอบ  ควบคุมมาตรฐานคุณภาพนักศึกษา  โดยพัฒนาระบบการประเมินผลนักศึกษาให้ได้มาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2      การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

นโยบาย

 1. มุ่งพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาระบบที่ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย
 2. มุ่งส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติโดยการพัฒนางานวิจัยและบทความทางวิชาการสู่สากล
 3. มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice) ด้านวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  โดยการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีบรรยากาศการวิจัยอย่างสม่ำเสมอ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3      การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากรสู่มาตรฐานความเป็นเลิศภายใต้บรรยากาศแห่งความสุข

นโยบาย

 1. มุ่งสรรหาและพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเลิศสัมฤทธิ์ภายใต้บรรยากาศแห่งความสุข โดยการสรรหาและพัฒนาอาจารย์ให้มีขีดความสามารถสูงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการธำรงรักษาอาจารย์คุณภาพและการใช้ประโยชน์กับอาจารย์ภายใต้บรรยากาศของการทำงานที่มีความสุข
 2. มุ่งพัฒนาศักยภาพอาจารย์โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-base Learning) โดยสนับสนุนให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์ด้วยการบูรณาการด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ  และการทำนุบำรุง  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 3. มุ่งพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานแบบ Best Service ทุกจุดบริการ  โดยสรรหาและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานแบบ  one Stop Service ที่ทำให้ทุกจุดบริการมีความเป็นเลิศ และมีความก้าวหน้าในอาชีพอย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4      การบริการทางวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพทางการศึกษาที่ยั่งยืน

นโยบาย

 1. มุ่งพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน (Education Hub)  โดยพัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือขุมทรัพย์ทางปัญญาด้านการศึกษาให้กับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน เพื่อตอบสนองการพัฒนาตนเอง  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพครูให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. มุ่งพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้มีศักยภาพทางวิชาการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการบริการทางวิชาการแก่สังคมด้วยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน  การทำผลงานวิชาการ  และการวิจัยเป็นฐาน  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา
 3. มุ่งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาชีพครูที่เข้มแข็งกับชุมชนและศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการให้มีความเข้มแข็ง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5      การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์

นโยบาย

 1. มุ่งพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระบบการจัดการศึกษาที่ดีที่สุด
 2. มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู  เผยแพร่ พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลักษณะการบูรณาการกับภารกิจหลักของคณะ  โดยบูรณาการงานด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  การบริการทางวิชาการ
  การวิจัย  และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6      การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลประสานฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบาย

 1. มุ่งยกระดับการบริหารจัดการคณะสู่องค์กรเลิศสัมฤทธิ์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดย
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่การเป็นอุดมศึกษาดิจิตอลตามหลักพอประมาณและมีเหตุผล ภายใต้เงื่อนไขของการรอบรู้  รอบคอบ  และระมัดระวัง
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกที่มุ่งเน้นสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานตามพันธกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  • มุ่งพัฒนาให้คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเลิศเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย  รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
 2. มุ่งพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ โดยส่งเสริมงานประกันคุณภาพให้เป็นงานประจำที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

eskort mersin -
escort eskisehir
- Sağlık Personeli haber - seo
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet