1. วัตถุประสงค์หลักสูตรของวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

      1.1 เพื่อให้มีความรัก ศรัทธาในวิชาชีพครูปฐมวัย มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

      1.2 เพื่อให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ มีทักษะในการสร้างองค์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพครูปฐมวัยได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น

      1.3 เพื่อให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนให้เป็นบุคลากรวิชาชีพด้านการศึกษาปฐมวัย มีทักษะทางสังคม สามารถปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข

2. วัตถุประสงค์หลักสูตรของวิชาเอกคณิตศาสตร์

      2.1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ

     2.2 เพื่อให้มีทักษะการสอนคณิตศาสตร์และทักษะวิชาชีพครู

     2.3 เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ ให้เหตุผลในกระบวนการแก้ปัญหามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

     2.4 เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ มีจิตวิญญาณและจรรยาบรรณของความเป็นครู ดำรงตนด้วยสุจริตธรรม สามารถเผชิญปัญหาได้ด้วยสติปัญญา

3. วัตถุประสงค์หลักสูตรของวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

     3.1 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

     3.2 เพื่อให้มีทักษะทางด้านการสอนและปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

     3.3 เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรับผิดชอบต่อวิชาการ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

4.วัตถุประสงค์หลักสูตรของวิชาเอกเคมี

     4.1 เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

     4.2 เพื่อให้มีความอดทน ใจกว้าง มีจิตวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้านเคมี ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกับนักเรียนและผู้ร่วมงานในสังคมอย่างมีความสุข

     4.3 เพื่อให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในศาสตร์เคมี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางเคมี

     4.4 เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้ความรู้ทางเคมีเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนปัญหาอื่น ๆ มีความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง มีภาวะผู้นำ แสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้

     4.5 เพื่อให้มีความสามารถในการแสวงหาและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคมอย่างสมเหตุสมผล โดยการบูรณาการทางเคมีแบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการ เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

     4.6 เพื่อให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ ในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการติดตามพัฒนาการของศาสตร์เพื่อพัฒนาสมรรถนะตนเองและวิชาชีพ

5.วัตถุประสงค์หลักสูตรของวิชาเอกฟิสิกส์

     5.1 เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน  สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจของประเทศ

     5.2 เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้ครู  มีความรู้ความสามารถ  สมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษา

     5.3 เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีความรับผิดชอบต่อวิชาการและวิชาชีพ  มีความอดทน  ใจกว้าง  และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ  และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู

     5.4 เพื่อให้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน  สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้
ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจัย  เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

     5.5 เพื่อให้มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่  และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า  เป็นผู้นำทางวิชาการสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6. วัตถุประสงค์หลักสูตรของวิชาเอกภาษาไทย

     6.1 เพื่อให้มีองค์ความรู้ในศาสตร์ภาษาไทย มีทักษะในการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย และเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

     6.2 เพื่อให้มีความใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และวิจารณญาณ สามารถใช้เทคโนโลยีทันสมัยแสวงหา สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     6.3 เพื่อให้มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ

     6.4 เพื่อให้มีความสามารถในการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นเข้ากับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ

     6.5 เพื่อให้มีทักษะความสามารถในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ

     6.6 เพื่อให้มีทักษะความสามารถนำองค์ความรู้ในศาสตร์ภาษาไทยไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    6.7 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีความรัก  ความศรัทธาในวิชาชีพครู  มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพสอดคล้องกับจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 

7.วัตถุประสงค์หลักสูตรของวิชาเอกภาษาอังกฤษ

    7.1 เพื่อให้มีทักษะและความรู้ในศาสตร์ภาษาอังกฤษ วิธีสอนและการจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้และการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย ก่อให้เกิดพัฒนาการด้านทักษะการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ

    7.2 เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

8.วัตถุประสงค์หลักสูตรของวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

    8.1 เพื่อให้มีคุณลักษณะเป็นผู้รอบรู้ด้านเนื้อหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เกิดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และมีจิตวิทยาศาสตร์

    8.2 เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้เชิงรุกด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายและจัดการการเรียนรู้อย่างบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และมีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน

9.วัตถุประสงค์หลักสูตรของวิชาเอกศิลปศึกษา

     9.1 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูศิลปศึกษา และการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

     9.2 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกอบอาชีพทางศิลปะ และการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

    9.3 เพื่อให้มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

10.วัตถุประสงค์หลักสูตรของวิชาเอกสังคมศึกษา

    10.1 เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านสังคมศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ

   10.2 เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ

   10.3 เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทนใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู

   10.4 เพื่อให้เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   10.5 เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

eskort mersin -
escort eskisehir
- Sağlık Personeli haber - seo
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet