หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา เข้ารับการประเมินระดับหลักสูตร ณห้องพิกุลทอง 2

EDU_8-08-62_21

วันที่ 8 กรกฎาคม 62  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา เข้ารับการประเมิน  โดย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ประธานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พร้อมด้วย ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี กรรมการ และ อาจารย์เสาวภาคย์ สว่างจันทร์ กรรมการและเลขานุการ  ณ ห้องประชุมพิกุลทอง 2 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.