หลักสูตรคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบปฏิบัติการฝังตัวไอโอที (IoT)11

EDU_10-06-62_02

สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาโดยเน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม  และคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นการสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากกระบวนการเรียน การสอนแบบท่องจำเป็นการพัฒนาด้านปัญญา  ทักษะการคิด  การแก้ปัญหาโดยเน้นกระบวนการปฏิบัติ  เพื่อ ใช้ในชีวิตประจำวัน  รวมถึงกระบวนการผลิตนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และต่อประเทศชาติ  สะเต็มศึกษาจึงเป็นแนวทางจัดการศึกษาที่ถูกนำมาใช้เป็นแนวการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น นักศึกษาครูจำเป็นต้องมีความรู้มีทักษะในด้าน กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  IoT  (Internet  of  Things)  คือ  เทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ  เช่น โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ไร้สาย รถยนต์  ตู้เย็น  โทรทัศน์  ระบบแสงสว่าง  และอื่น ๆ  เข้าไว้ด้วยกัน  โดยอุปกรณ์ เหล่านั้นจะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ควบคุมและสั่งการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสรรพสิ่งต่าง ๆ  สามารถระบุตัวตนได้  รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและทำงาน ร่วมกันได้ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้จะนำไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีกมากมายในอนาคต ดังนั้น  การพัฒนาความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมแก่นักศึกษาครูเพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาครูได้ศึกษาการทำงานของระบบสมองกลฝังตัวด้วยไอโอที ลงมือปฏิบัติและฝึกทักษะในระบบควบคุมขนาดเล็ก  เช่น  การเขียนโปรแกรมติดต่อกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ  และความชื้น

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ECO0105: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์  กิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบปฏิบัติการฝังตัวไอโอที อันจะส่งผลให้นักศึกษาครูมีความรู้ ประสบการณ์  และสมรรถนะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง

Blog Attachment