หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้ารับการประเมินหลักสูตร เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

 งานประกันคุณภาพเป็นหัวใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติกำหนด จึงต้องมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลให้มี  การเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลภายนอกรับทราบข้อมูลคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในระดับหลักสูตรเพื่อให้ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ตามจุดเน้นที่ได้ตั้งไว้และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง  จุดที่ควรปรับปรุง  ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงผลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั่นใจว่าสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดไว้

          หลักสูตรปริญญาบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    เป็นหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ จึงมีความจำเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ดังนั้นคณะครุศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานในกระบวนการประกันคุณภาพว่ามีความสำคัญและจะต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้หลักสูตรสาขาวิชาได้รับการประกันคุณภาพทางการศึกษา

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

2.     เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตของคณะครุศาสตร์
{AG}25-07-60{/AG}