คณะครุศาสตร์จัด โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิชาการ

EDU_0083

โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิชาการ

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมครุพัฒน์  คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าใจแนวนโยบาย และแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของชาติ  และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารมาตรฐานอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

การดำเนินงานโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย  โดยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  ประธานกรรมการ  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วันที่ 25 มิถุนายน 2563  ประชุมทางระบบวีดีทัศน์ทางไกลผ่าน  Application Zoom  และ  รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต  พัฒนผล  อาจารย์สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วันที่  26   มิถุนายน  2563  ณ ห้องครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

Blog Attachment