คณะครุศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล E-PLC

EDU-19-09-62_08

คณะครุศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล E-PLC   จากสำนักงานเลขาครุสภา  นำโดย  รองศาสตราจารย์  ดร.มนตรี  แย้มกสิกร  อดีตผู้อำนวยการสถาบันคุรุพัฒนา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และงานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่  19 กันยายน  2562  ณ ห้องประชุมพิกุลทอง 1  อาคารครุศาสตร์หลังใหม่

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.