หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในประจำหลักสูตร ณ ห้องประชุมพิกุลทอง

EDU_9-07-62_19

9 กรกฎาคม 62  ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ ประธานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พร้อมด้วย ดร.อารี สาริปา กรรมการ และ อาจารย์ณัฐพล หนูจีนจิตร กรรมการและเลขานุการ ร่วมประเมินหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment