คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภาค Evaluation workshop: UTOP and data sharing ของโครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกคิด พลังวิทย์ เพื่ออนาคต” ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภาค Evaluation workshop: UTOP and data sharing ของโครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกคิด พลังวิทย์ เพื่ออนาคตโดยมีนักวิจัยและตัวแทนผู้ช่วยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วม ดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันคีนันแห่งเอเซีย

ในการนี้ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ โดยในส่วนของการคณะครุศาสตร์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งเป็นนักวิจัยในโครงการนี้และทีมผู้ช่วยนักวิจัย ได้เข้าร่วมทีมกับนักวิจัยระดับชาติ (National Research Team: NRT) จากมหาวิทยาลัยต่างๆๆทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 15 มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกคิด พลังวิทย์ เพื่ออนาคต อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาทางด้านสะเต็มศึกษาของประเทศไทยต่อไป

{AG}1-08-60{/AG}