หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา เข้ารับการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์

 งานประกันคุณภาพเป็นหัวใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติกำหนด จึงต้องมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลให้มี  การเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลภายนอกรับทราบข้อมูลคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในระดับหลักสูตรเพื่อให้ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ตามจุดเน้นที่ได้ตั้งไว้และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง  จุดที่ควรปรับปรุง  ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงผลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั่นใจว่าสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดไว้

          

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

2.     เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตของคณะครุศาสตร์
{AG}26-07-60{/AG}

Blog Attachment