มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21

EDU_004

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาครูในพื้นที่ให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับครูในท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมครูให้มีประสบการณ์ในโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
ในปี พ.ศ. 2564 (PISA 2021) ซึ่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการให้แก่ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดระนอง โดยมีการจัดกิจกรรม จำนวน 4 รุ่น  ระหว่างวันที่  22-29  พฤษภาคม 2563  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.