คณะครุศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ คณะครุศาสตร์(หลังใหม่)

EDU_6-08-62_34

คณะครุศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ โดยมี
คณะกรรมการการประเมิน ดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
2.รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล
4.อาจารย์จุฑามาศ  กระจ่างศรี
5.นางสาวสุภาวดี  ใกล้ถิ่น

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.