โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Reinventing Suratthani Rajaphat University) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 2

EDU-17-01-63_05

คณะครุศาสตร์ได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์  รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์  เพื่อจัดการความรู้เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่  SRU Reinventing เพื่อดำเนินงานตามพันธกิจ   ในการตอบสนองต่อการขับเคลื่อนจุดเน้นหลักของหลักสูตร ที่มีจุดเน้นในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพ  และเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่  SRU Reinventing  ในการดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์นี อย่างต่อเนื่องและบรรลุผล

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.