งานวิจัยปี 2557

 

 

ชื่อ-สกุล ปี ชื่องานวิจัย
ผศ.ดร.ปริศนา  รักบำรุง 2557 ประสิทธิภาพของไพอิโซอิเล็กทริกพอลิเมอร์ต่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานไฟฟ้า
ผศ.ดร.ปริศนา  รักบำรุง,ดร.วัฒนา  รัตนพรหม,นางสาวภวิกา  ภักษา,ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ์,ดร.มัทนียา  พงศ์สุวรรณ 2557 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นายศิรเศรษฐ  ภู่ศรี 2557 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเวกเตอร์ใน 3 มิติ โดยใช้สื่อ
ประสมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.ปารุษยา  เกียรติคีรี 2557 สภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง
นายอนุรัตน์  แพนสกุล 2557 ภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นางสาวทรงศรี  ชำนาญกิจ 2557 การศึกษาพฤติกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.สุดารัตน์  หวลมุกดา 2557 การพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์เรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสำหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.จิรศักดิ์  แซ่โค้ว 2557 ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา เชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์และทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษาครู
ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา 2557 รูปแบบการโค้ช (Coaching) ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผศ.อุไรวรรณ  มีเพียร 2557 การสร้างชุดการสอน : การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่จากสื่อการเล่นพื้นบ้านที่ออกแบบตามแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง 2557 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กรของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.