งานวิจัยปี 2558

ชื่อ-สกุล ปี ชื่องานวิจัย
นางพุทธชาด  วูโอริ 2558 การพัฒนาการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิค Jigsaw) เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาสำหรับครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นางสาวดวงธิดา  รักษาแก้ว 2558 การพัฒนาการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บด้วยการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อความสามารถในการทำงานเป็นทีม สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ์ 2558 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างความรู้สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตตามแนวคอนสตัคติวิสต์และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้บนฐานการวิจัย (RBL)
นางสาวภวิกา  ภักษา 2558 การพัฒนาอัตมโนทัศน์ด้านสังคมด้วยจิตตปัญญาศึกษาของนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21
ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง 2558 การศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.มัทนียา  พงศ์สุวรรณ 2558 การศึกษาและพัฒนาการใช้แหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดร.สถาพร  สังข์ขาวสุทธิรักษ์ 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทอาจารย์นิเทศครูพี่เลี้ยง กับสมรรถนะครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.สุทธารัตน์  บุญเลิศ 2558 มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา
นางสาวทรงศรี  ชำนาญกิจ 2558 การจัดการข้อมูลการวัดผลและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถม
ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง,ดร.จิรศักดิ์  แซ่โค้ว,ดร.ธัญญา  กาศรุณ,ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ์,นางสาวนิรมล จันทร์สุวรรณ ศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี และ ชุมพร
ดร.วัฒนา  รัตนพรหม,ดร.ปริศนา  รักบำรุง,นางสาวภวิกา  ภักษา,ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ์,ดร.มัทนียา  พงศ์สุวรรณ 2558 ศูนยพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นางสาวอัญชลี  มั่นคง 2558 การศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ ICT สำหรับครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่
ดร.ปริศนา  รักบำรุง 2558 ชุดเกี่ยวกับพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าจากการหมุนในแนวรัศมีของเครื่องรีดยาง ด้วยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริก

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.