หน่วยพัฒนาครู คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัคร คูปองครู 2561 รับลงทะเบียน 25 เม.ษ. – 2 พ.ค. 2561

  • image

 

โครงการพัฒนาครูครบวงจร รับสมัครวันที่  25 เมษายน 2561 – 2 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป
ข้าราชการครูสามารถ Booking (แสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ)
โดยเข้า Booking ผ่านคอมพิวเตอร์ที่ http://training.obec.go.th หรือ
ผ่าน Application ในระบบ iOS และ Android ชื่อ Training Obec
อ่านแนวทางการปฏิบัติงานได้ที่ http://hrd.obec.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/teacherhrd/
อ่านคู่มือการใช้งานระบบ ได้ที่ http://training.obec.go.th

 

หน่วยพัฒนาครู คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
รับสมัครหลักสูตรละ 150 คน  
     
ลำดับที่ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน
1 614131003 หลักสูตรอบรมปฏิบัติการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning กลุ่มสาระวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (หลักสูตรระดับพื้นฐาน) 6,400
2 612011014 การประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “3R7C” และวิสัยทัศน์เชิงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (หลักสูตรระดับพื้นฐาน) 2,160
3 613111061 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หลักสูตรระดับพื้นฐาน) 3,430
4 611161121 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย (หลักสูตรระดับพื้นฐาน) 4,500
5 611161123 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโดยใช้โครงงานฐานวิจัย  (หลักสูตรระดับพื้นฐาน) 4,500
6 611161122 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (หลักสูตรระดับพื้นฐาน) 4,470
7 612021038 หลักสูตรการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสามารถการคิดของผู้เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (หลักสูตรระดับพื้นฐาน) 6,590
25-04-61
Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.