หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

EDU_7-08-61_10

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมความรู้สุขภาวะและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อนำไปพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งในงานได้มีกิจกรรมสามกิจกรรมดังนี้
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 อบรมการจัดทำหนังสือป๊อบอัพ
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 อบรมการจัดทำ CAI
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 อบรมการจัดทำแอนนิเมชั่น

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.