แบบประเมินความพึงพอใจประจำหลักสูตรสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  31-05-2559   แบบประเมินความพึงพอใจประจำหลักสูตรสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
โครงการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์” วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  30-05-2559   โครงการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์” วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
รายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปี 2558
  04-05-2559   รายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปี 2558
 
ประกาศ จากคณะครุศาสตร์ เรื่องการจัดทำใบประกอบวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  01-04-2559   ประกาศ จากคณะครุศาสตร์ เรื่องการจัดทำใบประกอบวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ประกาศ เรื่องการจัดทำใบประกอบวิชาชีครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  31-03-2559   ประกาศ เรื่องการจัดทำใบประกอบวิชาชีครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
กิจกรรมโครงการ “ครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (Teacher Show)”ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  11-03-2559   กิจกรรมโครงการ “ครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (Teacher Show)”ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
คณะครุศาสตร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “ครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (Teacher Show)”ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  26-02-2559   คณะครุศาสตร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “ครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (Teacher Show)”ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
กำหนดการ การจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ปัจฉิมนิเทศ)” ครั้งที่ 2
  23-02-2559   กำหนดการ การจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ปัจฉิมนิเทศ)” ครั้งที่ 2
 
คณะครุศาสตร์จัดโครงการเพื่อวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี (กลุ่มวิชาชีพครู) ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
  09-02-2559   คณะครุศาสตร์จัดโครงการเพื่อวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี (กลุ่มวิชาชีพครู) ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
 
คณะครุศาสตร์จัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
  05-01-2559   คณะครุศาสตร์จัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์