คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์เพื่อเลือกกรรมการประเภทตัวแทนคณาจารย์และข้าราชการของคณะครุศาสตร์ คณะละ 1 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนคณาจารย์และตัวแทนข้าราชการ ในการเป็นตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  21-11-2560   คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์เพื่อเลือกกรรมการประเภทตัวแทนคณาจารย์และข้าราชการของคณะครุศาสตร์ คณะละ 1 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนคณาจารย์และตัวแทนข้าราชการ ในการเป็นตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
  20-11-2560   หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
 
โครงการจัดการความรู้ด้านการฝึกประสบการณ์ให้กับครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูณ ห้องGA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  20-11-2560   โครงการจัดการความรู้ด้านการฝึกประสบการณ์ให้กับครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูณ ห้องGA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 
บรรยากาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
  09-11-2560   บรรยากาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
 
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมต้อนรับบัณฑิต วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกรณ ในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2560
  06-11-2560   คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมต้อนรับบัณฑิต วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกรณ ในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2560
 
โครงการปฐมนิเทศผู้สอนและนักศึกษาสู่การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2/2560 ณ ห้อง GA101,102 และ104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  31-10-2560   โครงการปฐมนิเทศผู้สอนและนักศึกษาสู่การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2/2560 ณ ห้อง GA101,102 และ104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ขอเชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการงานอาชีพของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อการสอน และวิจัยปฏิบัติการ ชั้นเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
  27-10-2560   ขอเชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการงานอาชีพของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อการสอน และวิจัยปฏิบัติการ ชั้นเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
 
การสรุปและถอดบทเรียน เป็นการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการจัดสัมมนา สภาพปัญหาของการจัดสัมมนา และแนวทางการแก้ไขการจัดสัมมนา ของการจัดทำโครงการสัมมนาสังคมศึกษา
  20-10-2560   การสรุปและถอดบทเรียน เป็นการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการจัดสัมมนา สภาพปัญหาของการจัดสัมมนา และแนวทางการแก้ไขการจัดสัมมนา ของการจัดทำโครงการสัมมนาสังคมศึกษา
 
คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและรับปริญญาบัตร ประจำปี 2559 วันซ้อมรับในวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2560 และรับจริงวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2560
  19-10-2560   คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและรับปริญญาบัตร ประจำปี 2559 วันซ้อมรับในวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2560 และรับจริงวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2560
 
คณะครุศาสตร์จัดโครงการนิทรรศการ “ก้าวแรกฝึกฏิบัติการวิจัย สู่ก้าวต่อไปครูวิจัยในชั้นชั้นเรียน” วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
  17-10-2560   คณะครุศาสตร์จัดโครงการนิทรรศการ “ก้าวแรกฝึกฏิบัติการวิจัย สู่ก้าวต่อไปครูวิจัยในชั้นชั้นเรียน” วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
 


หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา ดำเนินงานโครงการครอบครูช่างศิลปกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ โดยอาจารย์วรวินัย หิรัญมาศ(อ.ตู่) ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2559
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 9-10 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง GA101 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รู้เขารู้เราเข้าใจวัฒนธรรมอาเซียน : ฝึกปฏิบัติอาหารอาเซียน ณ ลานกิจกรรมอาคารครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ ในการนี้มีอาหารประจำชาติ 8 อย่าง
กิจกรรม ASEAN Food Festival ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำชาติอาเซียนผ่านการสืบค้นข้อมูลออนไลน์
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา