ประชุมทางวิชาการระดับชาติ «วรรณกรรมทักษิณศึกษา : อดีต ปัจจุบัน อนาคต»
  10-01-2560   ประชุมทางวิชาการระดับชาติ «วรรณกรรมทักษิณศึกษา : อดีต ปัจจุบัน อนาคต»
 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัย
  03-11-2559   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัย
 
กิจกรรม “การจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปัจฉิมนิเทศ)” ครั้งที่ 1
  12-10-2559   กิจกรรม “การจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปัจฉิมนิเทศ)” ครั้งที่ 1
 
กำหนดการจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปัจฉิมนิเทศ)” ครั้งที่ 1
  05-10-2559   กำหนดการจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปัจฉิมนิเทศ)” ครั้งที่ 1
 
คณะครุศาสตร์เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ( 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 ) ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
  08-09-2559   คณะครุศาสตร์เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ( 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 ) ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์
  02-08-2559   โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์
 
คณะครุศาสตร์ร่วมกับองค์กรซีมีโอ รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียจำนวน 10 คน ภายใต้
  25-07-2559   คณะครุศาสตร์ร่วมกับองค์กรซีมีโอ รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียจำนวน 10 คน ภายใต้
 
โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 6  กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดตรัง
  07-07-2559   โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดตรัง
 
แบบประเมินความพึงพอใจประจำหลักสูตรสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  31-05-2559   แบบประเมินความพึงพอใจประจำหลักสูตรสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
โครงการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์” วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  30-05-2559   โครงการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์” วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี