หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เข้ารับการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
  27-07-2560   หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เข้ารับการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
 
หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา เข้ารับการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
  26-07-2560   หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา เข้ารับการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
 
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้ารับการประเมินหลักสูตร เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
  25-07-2560   หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้ารับการประเมินหลักสูตร เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
 
กำหนดการ พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี  ที่ 27 กรกฎาคม  2560  เวลา 08.00 – 11.00 น.
  24-07-2560   กำหนดการ พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 11.00 น.
 
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ และหลักสูตรและการสอน เข้ารับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตของคณะครุศาสตร์
  24-07-2560   หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ และหลักสูตรและการสอน เข้ารับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตของคณะครุศาสตร์
 
กำหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  18-07-2560   กำหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
คณะครุศาสตร์จัดโครงการปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  14-07-2560   คณะครุศาสตร์จัดโครงการปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
คณะครุศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์(มัชฌิมนิเทศ) วันพุธที่  12 กรกฎาคม 2560
  12-07-2560   คณะครุศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์(มัชฌิมนิเทศ) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
 
   ขอเชิญชวน  คณะจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ «มรส.ร่วมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์» ณ บริเวณหน้ากองพัฒนานักศึกษา วันที่ 6,7,11,12 กรกฎาคม และ 9,10 สิงหาคม  2560
  06-07-2560   ขอเชิญชวน คณะจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ «มรส.ร่วมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์» ณ บริเวณหน้ากองพัฒนานักศึกษา วันที่ 6,7,11,12 กรกฎาคม และ 9,10 สิงหาคม 2560
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ณ ห้อง GA 103 อาคาร 80 พรรษา เวลา 13.00 น.- 16.30 น.
  05-07-2560   กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง GA 103 อาคาร 80 พรรษา เวลา 13.00 น.- 16.30 น.
 


คณะครุศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์(มัชฌิมนิเทศ) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญชวน คณะจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ «มรส.ร่วมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์» ณ บริเวณหน้ากองพัฒนานักศึกษา วันที่ 6,7,11,12 กรกฎาคม และ 9,10 สิงหาคม 2560
คณะครุศาสตร์จัดโครงการ EDU Freshy Star เพื่อเสริมให้นักศึกษามีความมั่นใจ และการใช้ความสามารถในการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในกิจกรรม «ปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (ปฐมนิเทศ)» ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา