โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561  ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐมและราชบุรี
  21-02-2561   โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐมและราชบุรี
 
คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
  12-02-2561   คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
 
คณะครุศาสตร์ มรส. จับมือ โรงเรียนฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูทั้งระบบ โดยสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) และใช้ Coaching&Mentoring
  09-02-2561   คณะครุศาสตร์ มรส. จับมือ โรงเรียนฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูทั้งระบบ โดยสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) และใช้ Coaching&Mentoring
 
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษาจัดโครงการอบรมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ในศตวรรษที่21
  05-02-2561   หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษาจัดโครงการอบรมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ในศตวรรษที่21
 
โครงการศึกษาศาสตร์ – ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7
  04-02-2561   โครงการศึกษาศาสตร์ – ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7
 
โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการศึกษาบุคลากรการวิจัย กิจกรรม : อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยชุดโครงการ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
  31-01-2561   โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการศึกษาบุคลากรการวิจัย กิจกรรม : อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยชุดโครงการ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
 
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะสู่งานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสภาแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น  วันที่ 29 – 30  มกราคม 2561
  29-01-2561   คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะสู่งานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสภาแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น วันที่ 29 – 30 มกราคม 2561
 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมมือกับองค์กรซีมีโอ แลกเปลี่ยนนักศึกษาครูจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
  22-01-2561   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมมือกับองค์กรซีมีโอ แลกเปลี่ยนนักศึกษาครูจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
 
คณะครุศาสตร์จัดโครงการ “จัดการความรู้ตามกรอบ TQF สู่ TQR”
  11-01-2561   คณะครุศาสตร์จัดโครงการ “จัดการความรู้ตามกรอบ TQF สู่ TQR”
 
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์ ครั้งที่ 1 ณ ห้อง GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  10-01-2561   กิจกรรมมัชฌิมนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์ ครั้งที่ 1 ณ ห้อง GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 


หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา ดำเนินงานโครงการครอบครูช่างศิลปกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ โดยอาจารย์วรวินัย หิรัญมาศ(อ.ตู่) ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2559
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 9-10 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง GA101 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รู้เขารู้เราเข้าใจวัฒนธรรมอาเซียน : ฝึกปฏิบัติอาหารอาเซียน ณ ลานกิจกรรมอาคารครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ ในการนี้มีอาหารประจำชาติ 8 อย่าง
กิจกรรม ASEAN Food Festival ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำชาติอาเซียนผ่านการสืบค้นข้อมูลออนไลน์
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา