การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางการจัดดารศึกษาของคณะครุศาสตร์” ปีการศึกษา 2556

{AG}03-04-56{/AG}

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางการจัดดารศึกษาของคณะครุศาสตร์” มรส. ปีการศึกษา 2556  วันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2556 

ต้นธาร รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

          ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนและชุมชน จำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่เป็นการเรียนรู้ในชีวิตจริงหรือการเรียนรู้จากปฏิบัติจริงเป็นฐาน และเสริมด้วยการเรียนรู้ทฤษฎี ผู้เรียนนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทอาจารย์เปลี่ยนจากการถ่ายทอดความรู้สู่การหนุนเสริมเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนและชุมชนเพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติ ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการ