งานวิจัยปี 2559

ชื่อ-สกุล ปี ชื่องานวิจัย
นางสาวรสิดา  ไสยรินทร์ 2559 การใช้กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.พรรณอร  อุชุภาพ 2559 การสร้างตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์การตลาดในการผลิตครูที่มีศักยภาพสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้
ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา 2559 การพัฒนาบทอาขยาน ก-ฮ สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาววิชุนี  พันธ์น้อย 2559 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของโรงเรียนเครือข่ายประสบการณ์วิชาชีพครู จ.สุราษฎร์ธานี
ดร.โสภณ  เพ็ชรพวง 2559 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการบริหารการศึกษาของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.วัฒนา  รัตนพรหม,นางสาวภวิกา  ภักษา,ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ์,ดร.มัทนียา  พงศ์สุวรรณ,นางสาวนิรมล  จันทร์สุวรรณ 2559 ศูนยพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร.ปริศนา  รักบำรุง 2559 การวิจัยขยายผลโครงการเพาะพันธ์ปัญญาสู่การพัฒนานักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง 2559 ปัจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณ์ทางจริยธรรม เจตตคติและพฤติกรรมตามบทบาทของครู
นางสาวภวิกา  ภักษา 2559 การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดจิตตปัญญาของเยาวชนไทย
ผศ.ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด 2559 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ผู้ปกครองต้นแบบเป็นฐานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.