งานวิจัยปี 2561

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย
1 ดร.แกล้วทนง  สอนสังข์ เนื้อหาย ลวดลายและวัสดุในงานพุทธประติมากรรมหน้าบัน กรณีศึกษา : วัดในเขตพื้นที่ชุมชนโบราณอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 นางสาวจินดาพร  แก้วลายทอง การศึกษานิทานพื้นบ้านความเป็นมาของตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 ผศ.ชัญญา  อุดมประมวล พระบฏ วัดโพธาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี : ศึกษาองค์ประกอบศิลป์ในพุทธประวัติตอน ทรงแก้ทิฏฐิมานะของพญามหาชมพูบดี รูปแบบสันนิษฐาน สู่แนวทางการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมไทยบนผืนผ้า
4 ดร.ทวัช  บุญแสง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : รายวิชากะปงศึกษา อ.กะปง  จ.พังงา
5 นายธนุพล  ฉันทกูล การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบทางศิลปกรรมกุฏิเรือนไทย : วัดไทร จ.สุราษฎร์ธานี
6 ผศ.ดร.นัฎจรี  เจริญสุข ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7 ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข การพัฒนาตนเองตามหลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8 ดร.บรรณรักษ์  คุ้มรักษา ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู
9 นางสาวพัชรินทร์  จันทร์ส่องแสง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
10 นางพุทธชาด  วูโอริ การพัฒนาโปรแกรมฝึกพูดกับตนเองเชิงบวก เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11 นางรุ่งทิพย์  แซ่แต้ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึมผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู
12 นางสาววัศรนันทน์  ชูทัพ อัตลักษณ์ของสังคมพหุวัฒนธรรมชนบทไทยในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว
13 นายสุทธิศิลป์  สุขสบาย การบูรณาการรูปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเค เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
14 ดร.อัญชลี  แสงอาวุธ การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
15 ผศ.อัญชลีพร  มั่นคง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโมบายแบบแอคทีพเลิร์นนิ่ง วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.