งานวิจัยปี 2562

ลำดับ ชื่อ – สกุล ชื่อโครงการวิจัย
1 ดร.พนาน้อย  รอดชู การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์สำหรับนักศึกษา
2 นางสาวรสิดา  ไสยรินทร์ การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบเน้นเนื้อหาร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
3 ดร.กนกาญจน์  กิตติชาติเชาวลิต การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 ดร.ปารุษยา  เกียรติคีรี การพัฒนารูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร: กรณีศึกษาการเขียนฉลากและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในชุมชน
นางสาวชลดา  เลื่อมใสสุข
5 นางสาวนุชนารถ  นาคฉายา การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังฤกษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
6 นายพจนาถ ขอประเสริฐ ผลของการใช้แบบบันทึกการอ่านเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านวรรณคดีภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนวรรณคดีสำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7 นางฤกษ์ฤดี  นาควิจิตร รูปแบบการพัฒนาทักษะการวิจัยชั้นเรียนองครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
8 นางสาวณัฐฐา  ไตรเลิศ การศึกษาภาพลักษณ์ของตัวละครและกระบวนจินตภาพในนวนิยาย ของ พงศกร
9 ผศ.สุรีรัตน์  อักษรกาญจน์ การศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
10 ดร.ญาณิศา  บุญจิตร์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
11 ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่นตามแนวคิดศาสตร์
นางสาวสมสิรี  มนัส พระราชาสู่การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูอย่างยั่งยืน
12 นายวิวัฒน์  จินดาวงศ์ การพัฒนาระดับทักษะทางการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ด้วยเทคนิคสีฝุ่นโบราณ
13 นางรัชดาภรณ์  ขวัญศรีเพ็ชร์ การพัฒนาทักษะการออกแบบตัวอักษรรูปแบบประดิษฐ์ โดยกระบวนการปฎิบัติด้วยวิธีการเสริมแรง
14 ผศ.ทรงศรี  ชำนาญกิจ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
15 ผศ.สมเจตน์  ผิวทองงาม การประยุกต์ใช้หลัก 5 ดีของพุทธทาสภิกขุเพื่อการแนะแนวส่วนตัวและสังคมสำหรับพัฒนาตน
16 ผศ.ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู
ผศ.พัชรินทร์  จันทร์ส่องแสง

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.