งานวิจัยปี 2556

 

ชื่อ-สกุล ปี ชื่องานวิจัย
 นางสาวสุนทรี  แซ่บ่าง  2556 การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยใช้ชุดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ครูปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับสาขาที่สอน สำหรับนักศึกษา กศ.บท. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นางสาวอัญชลี  มั่นคง 2556 การพัฒนาชุดฝึกอบรมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการเลี้ยงเป็ดและการผลิตไข่เค็มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดร.ทวัช  บุญแสง,นางสาวสมสิรี  มนัส,นางสาวจินดาพร  แก้วลายทอง,นายชวกิจ  ทองนุ้ยพราหมณ์,นางสาวษมาภรณ์  ทองพัฒน์ 2556 ตำนานหรือนิทานพื้นบ้านกับกระบวนการขัดเกลาเยาวชนภาคใต้
ผศ.อุไรวรรณ  มีเพียร,ผศ.วิลาวัณย์  ทิพย์สุวรรณพร,นางสาวเสาวภาคย์  สว่างจันทร์ 2556 การศึกษาแนวคิดการออกแบบสื่อการละเล่นพื้นบ้าน ตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ดร.วัฒนา  รัตนพรหม,ดร.ปริศนา  รักบำรุง,นางสาวภวิกา  ภักษา 2556 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นางสาวอัญชลี  มั่นคง 2556 การพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต สำหรับเด็กนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.ปริศนา  รักบำรุง 2556 นวัตกรรมและชุดสาธิตอย่างง่ายสำหรับการพัฒนาทักษะคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.