ขอให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่สำเร็จปีการศึกษา 2555 นำเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู นำมาส่งในวันที่ 9-11 เมษายน 2556

    ขอให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่สำเร็จปีการศึกษา 2555 นำเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู  นำมาส่งในวันที่ 9-11 เมษายน 2556

หลักฐานที่ใช้ในการขอใบประกอบวิชาชีพครู
1. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1 ฉบับ
2. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  จำนวน  1 ฉบับ
3. รูปถ่านหน้าตรงครึ่งตัว  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป
4. หลักฐานค่าธรรมเนียม  ชำระที่ไปรษณีย์ (Pay at Post) รหัสบริการ 378 หรือ จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย