การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ และลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร – ภูเก็ต – สุราษฎร์ธานี

 

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร – ภูเก็ต 

การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ และลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร – ภูเก็ต – สุราษฎร์ธานี

ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

{AG}22-04-56{/AG}