คณะครุศาสตร์จัดประชุม คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ในเรื่อง การจัดการสอน ประการกันคุณภาพการศึกษา

 
     คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ในเรื่อง การจัดการสอน ประการกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ และเรื่องอื่นๆ  ณ ห้องประชุมเล็ก  อาคารครุพัฒน์  คณะครุศาสตร์
{AG}28-06-60{/AG}