สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

    ประกาศสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 32 ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2556

 – ตรวจสอบรายชื่อ…

Blog Attachment