โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 นักศึกษาชั้นปีที่ 5  ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2/2555  เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศการฝึกฯ  ในวันศุกร์ที่  8  มีนาคม  2556  ตั้งแต่เวลา  08.00 -16.30  น . ณ  ห้อง GA101  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และร่วมจัดนิทรรศการการฝึกในวันที่  6 – 7  มีนาคม  2556  ณ ห้องประชุมพิกุลทอง