ลำดับ ชื่อ – สกุล ชื่อโครงการวิจัย
1 ดร.พนาน้อย  รอดชู การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์สำหรับนักศึกษา
2 นางสาวรสิดา  ไสยรินทร์ การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบเน้นเนื้อหาร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
3 ดร.กนกาญจน์  กิตติชาติเชาวลิต การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 ดร.ปารุษยา  เกียรติคีรี การพัฒนารูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร: กรณีศึกษาการเขียนฉลากและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในชุมชน
นางสาวชลดา  เลื่อมใสสุข
5 นางสาวนุชนารถ  นาคฉายา การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังฤกษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
6 นายพจนาถ ขอประเสริฐ ผลของการใช้แบบบันทึกการอ่านเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านวรรณคดีภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนวรรณคดีสำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7 นางฤกษ์ฤดี  นาควิจิตร รูปแบบการพัฒนาทักษะการวิจัยชั้นเรียนองครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
8 นางสาวณัฐฐา  ไตรเลิศ การศึกษาภาพลักษณ์ของตัวละครและกระบวนจินตภาพในนวนิยาย ของ พงศกร
9 ผศ.สุรีรัตน์  อักษรกาญจน์ การศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
10 ดร.ญาณิศา  บุญจิตร์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
11 ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่นตามแนวคิดศาสตร์
นางสาวสมสิรี  มนัส พระราชาสู่การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูอย่างยั่งยืน
12 นายวิวัฒน์  จินดาวงศ์ การพัฒนาระดับทักษะทางการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ด้วยเทคนิคสีฝุ่นโบราณ
13 นางรัชดาภรณ์  ขวัญศรีเพ็ชร์ การพัฒนาทักษะการออกแบบตัวอักษรรูปแบบประดิษฐ์ โดยกระบวนการปฎิบัติด้วยวิธีการเสริมแรง
14 ผศ.ทรงศรี  ชำนาญกิจ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
15 ผศ.สมเจตน์  ผิวทองงาม การประยุกต์ใช้หลัก 5 ดีของพุทธทาสภิกขุเพื่อการแนะแนวส่วนตัวและสังคมสำหรับพัฒนาตน
16 ผศ.ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู
ผศ.พัชรินทร์  จันทร์ส่องแสง

Leave A Comment

eskort mersin -
escort eskisehir
- Sağlık Personeli haber - seo
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet