งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ.2563  (เงินรายได้)

ลำดับ ชื่อ – สกุล ชื่อโครงการวิจัย
1 ดร.บรรณรักษ์  คุ้มรักษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิจัยเป็นฐานสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในประเด็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนในท้องถิ่น
ผศ.ดร.ปริศนา  รักบำรุง
2 ผศ.ภวิกา  ภักษา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูในการส่งเสริมอัตมโนทัศน์ทางสังคมของนักเรียน Generation z
3 นางสาวนิรมล  จันทร์สุวรรณ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนากรอบความคิดเติบโตสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4 ผศ.ดร.นัฏจรี  เจริญสุข การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขในการทำงานของอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ของประเทศไทย
5 ดร.พิมพลักษณ์  โมรา การใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
6 ดร.ธัญญา  กาศรุณ การนิเทศแบบสอนงานและการให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
และการวิจัยชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบกาณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์
7 ผศ.อัญชลีพร  มั่นคง การเรียนการสอนของครูคอมพิวเตอร์ด้วยรูปแบบ Active Learning โดยใช้กระบวน
การชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนในจังหวัดสุราษฏร์ธานี
8 ผศ.ดร.จิรศักดิ์  แซ่โค้ว การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการศึกษาเพื่อชุมชนด้วยกระบวนการเครือข่ายสังคมแบบผสมผสานของนักศึกษาครู
9 นางสาวปารณีย์  ชั่งกฤษ การประยุกต์ใช้บอร์ดเกมแนววางแผนเพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาการศึกษาและความเป็นครู
10 ดร.จิณัฐตา  สอนสังข์ การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์-วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11 ผศ.ณัฐา  วิพลชัย ความเชื่อเรื่องผีในวิถีภาคใต้ : บทบาทและมโนทัศน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้
12 ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษาของนักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13 นางสาววารวิชนี  หวั่นหนู การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย
14 นายสุทธิศิลป์ สุขสบาย การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟฟิกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ควิปเปอร์สคูล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู
15 ดร.สมศิริ พยัคฆรักษ์
นายศิรเศรษฐ ภู่ศรี
นางสาวอังคณาภรณ์ จันทร์แก้ว
การพัฒนาชุดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เรื่องเวกเตอร์ใน 3 มิติ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
16 ดร.ชลิตา ชีววิริยะนนท์
ดร.นนทศักดิ์ จันทร์ชุม
การพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ท+C12:C17ักษะการคิดเชิงคำนวณของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคแมชชีนเลิร์นนิ่ง
17 ดร.พิชามญชุ์ สุรียพรรณ แนวทางการสร้างห้องเรียนมีชีวิตด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางปัญญาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
18 ดร.รุ่งทิพย์ แซ่แต้ การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ตามมาตรฐาน IC3 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายชื่อโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ลำดับ ชื่อ – สกุล ชื่อโครงการวิจัย
1 นางสาวเสาวภาคย์  สว่างจันทร์ การเรียนรู้ข้ามรุ่นของเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2 ดร.ปารณีย์  ศรีสวัสดิ์ รูปแบบการเรียนรู้การปรับตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่นตามภูมินิเวศเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 นายณัฐกานต์  แน่พิมาย การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อสร้างความทรงจำร่วมของชุมชน

เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ลำดับ ชื่อ – สกุล ชื่อโครงการวิจัย
1 ดร.ทวัช  บุญแสง   (หัวหน้าโครงการ) การพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะ ตามแนวทางการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2 ผศ.ดร.สุดารัตน์  หวลมุกดา (ทีมวิจัย)
3 ดร.สถาพร  สังข์ขาวสุทธิรักษ์ (ทีมวิจัย)
4 นายชวกิจ  ทองนุ้ยพรามหณ์ (ทีมวิจัย)

 

Leave A Comment

eskort mersin -
escort eskisehir
- Sağlık Personeli haber - seo
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet