กิจกรรมถอดบทเรียนผู้ใช้บัณฑิตโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ในวันที่ 2  กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมรวงผึ่ง  1

DSCF1728

คณะครุศาสตร์จัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (2561) เครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูภาคใต้ตอนบน
กิจกรรมถอดบทเรียนผู้ใช้บัณฑิตโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ในวันที่ 2  กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมรวงผึ่ง  1 อาคารครุศาสตร์

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.