คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

edu-19-06-63-05

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดให้มีการลงนามสัญญารับทุนการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา  2563  เมื่อ วันที่  18  มิถุนายน  2563  ณ ห้องประชุมครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์  โดยมี ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด  คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาในโครงการฯ และคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมดำเนินกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คือ ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล ผู้จัดการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาผ่านระบบ video conference (zoom)
 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.