ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

EDU_08_resize

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 1 (ชั้น 3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี